Login
 
Wniosek o wynajem

 

B I P
Do pobrania
Więcej...

Ciekawe strony
Urząd Miasta Augustów
BIP Miasta Augustów
Podlaski Biuletyn Informacji Publicznej
BIP ATBS KODREM Sp.z o.o
"e-BOK" Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta KODREM

 

Augustowskie TBS „KODREM" Sp. z o.o.

      ul.Komunalna 2  16-300 Augustów

tel: 087 643 28 31, fax: 087 643 13 94

   e-mail :budownictwo@kodrem.pl

 

                                                             wpłynęło dn.....................                                          Nr...................

 

Wniosek o wynajem mieszkania w Augustowskim TBS"KODREM" Sp. z o.o.

w Augustowie

 

Dane wnioskodawcy

1.Nazwisko i imię........................................................................ .....data urodzenia/dzień,m-c,rok/

  ................, dowód osobisty: seria...........Nr................wydany przez.........................dnia.............

  NIP............................., PESEL..............................................................

2.Adres zamieszkania:/kod poczt./................../miejscowość/...............................

   ul. i nr mieszkania...................................................................................

   tel. kontaktowy......................................................................................

3.Zatrudnienie- nazwa pracodawcy................................................................

   tel.................., adres :/kod poczt./......... /miejscowość/.................................

   ul. i nr............................................../stanowisko/...................................

Dane o współmałżonku

1.Nazwisko i imię........................................................................ .....data urodzenia/dzień,m-c,rok/

  ................, dowód osobisty: seria..........Nr..............wydany przez.........................dnia..................

  NIP............................., PESEL..............................................................

2.Adres zamieszkania:/kod poczt./................../miejscowość/...............................

   ul. i nr mieszkania...................................................................................

3.Zatrudnienie- nazwa pracodawcy................................................................

   tel.................., adres :/kod poczt./......... /miejscowość/..................................

   ul. i nr............................................../stanowisko/....................................

 

 

Miesięczny dochód brutto i netto z ostatnich 3-miesięcy przeliczony na 1 osobę:

 

........................zł brutto/..........................zł netto

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu brutto i netto gospodarstwa domowego z      ostatnich 3 miesięcy.

 

 

 

Ubiegam się o mieszkanie-proszę zaznaczyć właściwe pole poniżej:

 

 

                                                             □   1P od 33,50m² do 33,80m²

                                                             □   2P od 38,50m² do 51,90m²

                                                             □   2P 52,00m²- mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej

                                                             □   3P od 59,90m² do 60,10m²

 

 

Osoby, które będą zajmowały wynajęty lokal/łącznie z wnioskodawcą/

Nazwisko i imię                  Stopień pokrewieństwa        Data urodzenia                   PESEL                      NIP

 

1...............................        wnioskodawca            ......................         ....................         ....................

2...............................      .....................         ......................          ... ................          ............... 

3..............................       .....................         ......................          ...................          ...............

4..............................       .....................         ......................          ...................          ...............

5..............................       .....................         ......................          ...................         ................

6..............................       .....................         ......................          ...................         ................

 

 

 

 

Osoby aktualnie zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą:

Nazwisko i imię                                                       stopień pokrewieństwa                          data urodzenia

 

1..........................................                   ...................................                  ...........................

2..........................................                   ..................................                   ...........................

3..........................................                   ..................................                   ...........................

4..........................................                   ..................................                   ...........................

5..........................................                   ..................................                   ...........................

6..........................................                   ..................................                   ...........................

 

Warunki mieszkaniowe Wnioskodawcy

1. Dane o mieszkaniu:

    powierzchnia lokalu..........,liczba pokoi...... ,wodociąg........,kanalizacja........,gaz........ w.c. ..............

    łazienka...........,centr.ogrzewanie....................,bieżąca ciepła woda............................................

    wysokość opłacanego czynszu.........................,opłat eksploatacyjnych........................................

2.Właściciel zajmowanego lokalu............................................................................................

3. Status prawny obecnie zajmowanego lokalu/komunalne, zakładowe, spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze 

    własnościowe, własność prywatna, czynszowe-TBS/

    .................................................................................................................................

 

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca ubiegał się o wynajem mieszkania z zasobów Augustowskiego TBS"KODREM"

    /prawidłową odpowiedź podkreślić/   tak    nie    Jeżeli tak, to w których latach?............................................

2. Czy wnioskodawca składał odwołanie z powodu niezakwalifikowania na liście najemców mieszkania

    czynszowego?                                    tak     nie

3. Czy możliwości finansowe Pana/i pozwolą na opłacenie czynszu w wysokości 4% wartości odtworzeniowej

    lokalu w roku (opłaty eksploatacyjne typu woda, gaz, c.o. obliczane są indywidualnie na podstawie 

    faktycznego zużycia z odczytu właściwych liczników, niezależnie od czynszu)?

    Przewidywane koszty utrzymania mieszkania(czynsz + opłaty eksploatacyjne) około 11zł/ m²

                                                              tak     nie

4.Czy Wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego

   czynszu ? (kaucja za lokal od 3 000,00 zł do 5 500,00 zł)

                                                              tak     nie

5. Czy są osoby fizyczne lub prawne, które mogą partycypować w kosztach budowy mieszkania

    (max 30% wartości odtworzeniowej)?

                                                             tak    nie

 

  Świadom odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że żadna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nie posiada prawa do żadnego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Augustów/ nie dotyczy mieszkań komunalnych/, a dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zasadami kwalifikacji przyszłych najemców w ramach Augustowskiego TBS"KODREM" Sp. z o.o. uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26.10. 1995 r. /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.107 z póź. zm./, szczególnie z zasadami najmu, ustalania wysokości czynszu, kaucji i je akceptuję/

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Augustowskie TBS"KODREM" Sp. z o.o. w Augustowie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, zawierania i anektowania umowy najmu mieszkania, umów o dostawę energii elektrycznej, kredytowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo a także administrowania lokalami mieszkalnymi.

 

 

 

 

 

 

Augustów dn..............................                                                                        ....................................

                                                                                                                                              podpis wnioskodawcy

 

Aktualności:
Nowa inwestycja w centrum Augustowa...

Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o w Augustowie ogłasza zapisy na zakup lub najem z partycypacją lokali mieszkalnych i usługowych w planowanym do budowy usługowo-mieszkalnym przy ul. Łaziennej 6 w Augustowie.

czytaj dalej...


 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 227/09 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA z dnia 5 lutego 2009 roku...

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania remontów oraz zaliczania w poczet czynszu części poniesionych przez najemców kosztów na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.

Uprzejmie informujemy iż w dziale "Do pobrania..." dostępne są zarządzenie oraz wnioski dotyczące zwrotu kosztów na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej


 

 
Więcej...  
 
 
Komunikaty:
Nowe nr rachunków bankowych
BPH S.A. o/Augustów
88 1060 0076 0000 3200 0126 1867
11 1060 0076 0000 3300 0053 4831
 
 
 
Na skróty:
Regulamin rozliczeń kosztów
Jak stać się najemcą
 
Ostatnio dodano:
Regulamin rozliczeń kosztów c.o. c.w.
Inwestycje zrealizowane
Realizacja inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte
Budynek mieszkalno - usłgowy przy ul. Kościelnej
Inwestycja przy ul. Tytoniowej
Wniosek o wynajem
Dokumenty
Kryterium dochodu
Kontakt / dane adresowe
Inwestycje zrealizowane